1. Koks tai yra dokumentas?

Ši Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios programėlės privatumo politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Klientams, kurie naudojasi Internetine parduotuve ir Mobiliąja programėle, jokių prievolių (tai nėra sutartis ar taisyklės).

Šioje Politikoje pateikiama bendro pobūdžio informacija. Išsami informacija apie konkrečių asmens duomenų tvarkymą pateikiama juos renkant, kiekvieną kartą informacinį pranešimą pateikiant gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje. Visų pirma, tai yra informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, duomenų saugojimo laikotarpį ir duomenų gavėjus, kuriems duomenys yra perduodami.
Visi šiame puslapyje vartojami ir pirma didžiąja raide rašomi žodžiai, frazės ir santrumpos (pavyzdžiui, Pardavėjas, Internetinė parduotuvė, Elektroninė paslauga) turi būti suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Internetinės parduotuvės Taisyklėse, kurias galima rasti Internetinės parduotuvės puslapyje bullpower.lt, įskaitant Mobiliąją programėlę.
Esant kokių nors neaiškumų ar prieštaravimų tarp Politikos nuostatų ir Kliento duotų sutikimų, nepriklausomai nuo šios Politikos nuostatų, visais atvejais nustatydamas savo atliekamų veiksmų apimtį Duomenų valdytojas vadovaujasi savanoriškais sutikimais arba teisės aktų nuostatomis. Esant tokių prieštaravimų tarp Politikos nuostatų ir renkant asmens duomenis Duomenų valdytojo pateikto informacinio pranešimo turinio (paprastai informacinis pranešimas pateikiamas pildant formas Internetinėje parduotuvėje ir informacija, kuria klientas turėtų vadovautis, jam pateikiama minėtame informaciniame pranešime).

 1. Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Asmens duomenų, renkamų:

 • Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje (įskaitant naudojant slapukus ar panašią technologiją) ar kitais komunikacijos su Klientu kanalais;
 • Klientui atliekant veiksmus internete, Mobiliojoje programėlėje arba MB “Osvira” priklausančiose fizinėse parduotuvėse
  valdytojas yra bendrovė Osvira, kurios registruotas buveinės adresas ir adresas korespondencijai yra Dragūnų g. 11-104, Klaipėda, įregistruota Juridinių asmenų registre; mokesčių mokėtojo kodas (PVM) LT100008178918, įmonės kodas 303178566; kontaktiniai duomenys: pirmiau nurodytas adresas, el. paštas: [email protected], kontaktinio telefono numeris (+370) 688 80777, toliau vadinamas Duomenų valdytoju, kuris taip pat veikia kaip Pardavėjas.
  Tuo atveju, jei išreiškėte papildomą sutikimą ir Jūsų duomenis leisite tvarkyti bendradarbiaujantiems su mūsų įmone subjektams, šie subjektai taps Jūsų asmens duomenų valdytojais (15 punktas).
 1. Kaip mes rūpinamės Jūsų duomenimis?

Kliento asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Oficialus teisės aktų leidinys Nr. 119, 1 p.) (toliau taip pat vadinamas BDAR) ir kitomis šiuo metu galiojančiomis normomis, t. y. per visą duomenų tvarkymo laikotarpį vadovaujamasi asmens duomenų apsaugos teisinėmis nuostatomis. Asmens duomenys reiškia informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – Asmens duomenys). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų valdytojas ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų apsaugoti duomenų subjektų interesai, ir ypač užtikrinimui, kad jo renkami duomenys būtų:

 • duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas
  Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
  Kaip nurodyta įvadinėje dalyje, Duomenų valdytojas, suprasdamas klientų privatumo užtikrinimo svarbą, saugo ne tik vartotojų, kurie lankosi Internetinėje parduotuvėje ar naudojasi Mobiliąja programėle, bet ir Klientų, kurie pateikė savo asmens duomenis Duomenų valdytojui kitais komunikacijos kanalais, asmens duomenis, t. y.:

interneto svetinėje https://www.facebook.com ir visuose kituose internetiniuose puslapiuose, kurie yra pažymėti „Facebook“ logotipu arba bendrai su juo naudojamu ženklu (angl. co-branded) (įskaitant subdomenus, tarptautines versijas, valdiklius ir versijas mobiliesiems telefonams), kurių veikimo principai grindžiami Facebook Inc. ar, atitinkamai, Facebook Ireland Limited (toliau taip pat vadinama Facebook socialiniu tinklu) taisyklėmis, kurios yra paskelbtos adresu https://www.facebook.com/legal/terms, įskaitant per Facebook Lead Ads funkciją, kuri yra naudojama paties Duomenų valdytojo produktų ar paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslams. Facebook socialinio tinklo Asmens duomenų apsaugos ir naudojimo taisykles galima rasti, pavyzdžiui, adresu https://www.facebook.com/policy.php. Duomenų valdytojas negali daryti jokios įtakos Facebook socialinio tinklo teisinių nuostatų, įskaitant Asmens duomenų nuostatas, turiniui.
Mobiliojo programėlėje, kad Duomenų valdytojas galėtų organizuoti reklamines akcijas, įskaitant žaidimus, Facebook socialiniame tinkle.

 1. Kokie yra informacijos apie Jus naudojimo tikslai?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojo atliekamo duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis nustatomi remiantis Kliento duotu sutikimu ar teisės aktais ir yra sukonkretinami Kliento veiksmais, kuriuos jis atlieka Internetinėje parduotuvėje ar kituose komunikacijos su Klientu kanaluose. Galimi Duomenų valdytojo atliekamo Kliento Asmens duomenų tvarkymo tikslai, pirmiausia, yra šie:
Pardavimo sutarties arba Produkto rezervacijos sutarties sudarymas ir vykdymas, arba veiksmų prieš jos sudarymą būsimo Kliento prašymu atlikimas (Jūsų duomenys yra reikalingi Jūsų užsakymo vykdymui ir sutarties vykdymui, visų pirma, tam, kad būtų galima patvirtinti užsakymą ir rezervuoti arba Jums išsiųsti pasirinktą produktą, taip pat, jei prireiktų, susisiekti su Jumis šiais klausimais);
skundų priėmimas ir nagrinėjimas;
žaidimo vykdymas, ypač žaidimo laimėtojų išrinkimas ir prizų įteikimas;
ieškinių pareiškimas ir gynimasis nuo ieškinių, įskaitant trečiąsias šalis, jeigu Jūs naudojatės dauguma Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios programėlės funkcijų;
teisės aktų, pvz., mokesčių ir apskaitos teisės aktų, numatytų teisinių prievolių vykdymas, ypač atlygintinų sutarčių atveju;
susirašinėjimas su klientais, įskaitant atsakymų į klientų pranešimus pateikimą.

 1. Kokią informaciją apie Jus mes naudojame?

Duomenų valdytojas gali tvarkyti, visų pirma, toliau nurodytus Kliento Asmens duomenis:
Naudojantis Internetine parduotuve arba Mobiliąja programėle:

 • Asmens duomenis, kurie pateikiami Internetinėje parduotuvėje teikiant užsakymus ar atliekant Produkto rezervaciją (vardas ir pavardė; elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris; adresas [gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė)], gyvenamosios vietos / veiklos vykdymo / registruotos buveinės adresas [jei jis skiriasi nuo pristatymo adreso], banko sąskaitos numeris, o Klientų, kurie nėra vartotojai, tokius papildomus duomenis, kaip įmonės pavadinimas ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (PVM)) ir kitus naudojantis Internetine parduotuve ar mobiliąją programėle surinktus duomenis;
 • Asmens duomenis, pateiktus norint dalyvauti žaidimuose;
 • kitus duomenis, visų pirma, gautus analizuojant Kliento atliekamus veiksmus internete, mobiliosiose programėlėse ar MB “Osvira” priklausančiose fizinėse parduotuvėse, įskaitant duomenis, surinktus Internetinėje parduotuvėje, Mobiliojoje programėlėje ar kitais komunikacijos su Klientu kanalais naudojant slapukus ir panašias technologijas.
  Pildydamas Facebook Lead Ad formą, Vartotojas pateikia Duomenų valdytojui formoje nurodytus Asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.
  Pildydamas registracijos formas, kurios leidžia Duomenų valdytojui vykdyti reklamines akcijas/žaidimus Facebook socialiniame tinkle, Vartotojas pateikia Duomenų valdytojui formoje nurodytus asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, adresą korespondencijai siųsti, el. pašto adresą, telefono numerį.
 1. Ar Jūs privalote pateikti mums savo duomenis ir kokios Jums gali kilti pasekmės, jei to nepadarysite?

Klientas neprivalo pateikti savo Asmens duomenų Internetinėje parduotuvėje, tačiau tai yra būtina norint naudotis tam tikromis mūsų parduotuvės funkcijomis, pavyzdžiui, tam, kad Klientas galėtų pateikti Užsakymą ir jį apmokėti (Pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas), atlikti Produkto rezervaciją (Paslaugų teikimo sutarties sudarymas ir vykdymas).
Kiekvieną kartą duomenų, reikalingų sudaryti atitinkamą sutartį, apimtis yra nurodyta Internetinėje parduotuvėje (mes pažymime duomenis, kurie yra būtini sutarties sudarymui / naudojimosi tam tikra funkcija), kituose komunikacijos su Klientu kanaluose arba Taisyklėse. Nepateikus Asmens duomenų iš esmės gali būti neįmanoma atlikti minėtų veiksmų.

 1. Kokiu teisiniu pagrindu mes naudojame informaciją apie Jus?

Kliento Asmens duomenų tvarkymo pagrindas, visų pirma, yra su juo sudarytos sutarties vykdymas arba poreikis imtis priemonių jo prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis). Iš esmės tai yra taikoma Asmens duomenims, kurie pateikiami teikiant Užsakymus ir sudarant Pardavimo sutartį ar atliekant Produkto rezervaciją Internetinėje parduotuvėje. Tais atvejais, kai mums teikiami Asmens duomenys yra susiję su Kliento skundu, jų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti / aptarnauti reklamuojamų prekių pardavimo sutartį.

Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo veiksmai atliekami pirmiau paminėtais rinkodaros tikslais, vadovaujantis taisyklėmis, tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti Duomenų valdytojo arba jo partnerių interesai (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis), šiuo atveju bendradarbiaujantys su mūsų įmone subjektai neturi prieigos prie Jūsų duomenų. Kitu atveju, kai bendradarbiaujantys su mūsų įmone subjektai turi tiesioginę prieigą prie jūsų duomenų – tuo pagrindas yra Jūsų savanoriškas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis). Savo ruožtu, reklaminių pranešimų, pasiūlymų ar akcijų pasiūlymų (nuolaidų), grindžiamų automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kaip įmanoma labiau pritaikytų Kliento poreikiams, pateikimas, sukūrimas, skyrimas ar įgyvendinimas, kurie gali įtakoti Pirkėjo sprendimus, vykdomas gavus savanorišką Kliento sutikimą (GDPR 6 straipsnio 1 punkto a papunktis; GDPR 22 straipsnio 2 punkto c papunktis). Vis dėlto, tai yra taikoma tiktai tiems Klientams, kurie yra pilnamečiai asmenys.
Kitais tikslais Kliento Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

savanoriško sutikimo pagrindu – pavyzdžiui, dalyvauti žaidimuose užsiregistravusių asmenų, susisiekimo formas naudojančių asmenų (BDAR 6 straipsnio 1 punkto a papunktis)
taikytinų teisės aktų numatytais pagrindais – kai duomenų tvarkymas yra būtinas tam, kad būtų vykdoma Duomenų valdytojo teisinė prievolė, pvz., numatyta mokesčių ir apskaitos teisės aktuose, kad Duomenų valdytojas atsiskaitytų pagal sudarytas pardavimo sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 punkto c papunktis);
kai duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant kitų nei pirmiau nurodytų tikslų, susijusių su Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtais interesais, visų pirma, ieškinių sprendimo, pareiškimo ar gynimo, rinkos ir statistinės analizės tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis).

 1. Ar Jūsų duomenys yra profiliuojami ir ką tai reiškia Jums?

Teikdamas bendro pobūdžio visiems Klientams skirtus reklaminius pranešimus, pasiūlymus ar akcijos pasiūlymus (nuolaidas), Duomenų valdytojas gali, siekdamas juos pritaikyti konkretaus kliento interesams, išsiaiškinti jo poreikius, pavyzdžiui, analizuodamas, kokiu dažnumu jie lankosi Internetinėje parduotuvėje, taip pat kokius produktus jis perka arba rezervuoja fizinėse MB “Osvira” priklausančiose parduotuvėse. Tai leidžia geriau suprasti kliento lūkesčius ir prisitaikyti prie jo poreikių, tačiau tai neturi reikšmingos įtakos jo priimamiems sprendimams. Kadangi Duomenų valdytojas naudoja pažangias technologijas, dažnai pirmiau paminėtus veiksmus sistema atliks automatiškai, todėl siunčiamas turinys bus naujausias ir klientas galės greitai su juo susipažinti.
Kai vartotojas yra pilnametis, jo interesų ar pasirinkimų analizė taip pat bus naudojama jam skirtų reklaminių pranešimų, pasiūlymų ar akcijos pasiūlymų (nuolaidų) kūrimui, skyrimui ir pateikimui automatizuotu būdu, dėl ko jam gali kilti teisinių pasekmių arba atsirasti panašus poveikis, galbūt apribota galimybė kitiems klientams įsigyti produktą (šia galimybe negali pasinaudoti klientai, kurie nėra pilnamečiai arba nesutinka su tokiais Duomenų valdytojo veiksmais). Nuo įprastinio mūsų parduotuvės „profiliavimo” (t.y. Jūsų poreikiams pritaikytų reklaminių pranešimų ar antraščių), specialiai Jums sukurti pasiūlymai, gali įtakoti Jūsų, kaip Pirkėjo sprendimus, kadangi šie pasiūlymai bus patrauklūs, sukurti ir pateikti specialiai Jums, atitinkantis Jūsų veiksmų internete analizę ir pirkimo istoriją, bei, kurie nebus pasiekiami kitiems mūsų Klientams. Kuo dažniau klientas naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis ir įsigyja jo produktus, tuo geresnius akcijos pasiūlymus ir staigmenas galime jam parengti.
Duomenų valdytojas taip pat gali tvarkyti informaciją apie Kliento pasirinkimus, kurie kartais pagal savo pobūdį gali būti Asmens duomenys ir kuriuos Klientas Duomenų valdytojui pateikė savanoriškai, naudodamasis Mobiliosios programėlės funkcija, įskaitant Produktų ar Akcijos pasiūlymą.

 1. Ar naudodamiesi mobiliąja programėle leidžiate mums patekti, pavyzdžiui, prie savo telefono duomenų?

Norėdamas aktyvuoti Mobiliosios programėlės Produktų brūkšninių kodų skaitytuvo ir saugojimo funkciją, parodyti Produktus pagal Kliento įkeltas nuotraukas, įrašyti informaciją, kad Mobilioji programėlė galėtų veikti neprisijungus prie interneto, naudojantis geolokacijos paslauga atlikti Pardavėjo fizinės parduotuvės arba konkretaus siuntos atsiėmimo punkto paiešką, Duomenų valdytojas gali, įskaitant gavęs kliento sutikimą, turėti prieigą prie šių kliento mobiliojo įrenginio dalių:

kameros;
įrenginio atminties;
geolokacijos duomenų.

 1. Kam mes galime perduoti Jūsų duomenis?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojo tvarkomų Asmens duomenų gavėjų sąrašą daugiausia lemia Kliento naudojamų paslaugų apimtis.
Duomenų gavėjų sąrašas taip pat priklauso nuo kliento sutikimo arba teisės aktų nuostatų ir nustatomas pagal Internetinėje parduotuvėje arba Mobiliojoje programėlėje jo atliktus veiksmus.
Tvarkant Asmens duomenis ribota apimtimi gali dalyvauti Duomenų valdytojo partneriai, visų pirma, teikiantys techninę pagalbą, reikalingą Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės veiksmingam veikimui užtikrinti, įskaitant bendravimą su mūsų klientais (pvz., jie padeda mums išsiųsti el. laiškus, o reklaminėje veikloje – taip pat vykdant rinkodaros akcijas), interneto svetainės prieglobos paslaugų ar telefono ryšio ir IT paslaugų teikėjai, užsakymus vykdantys vežėjai ar atstovai, subjektai, tvarkantys elektroninius mokėjimus ar atsiskaitymus mokėjimo kortele Internetinėje parduotuvėje, programinę įrangą aptarnaujančios bendrovės, subjektai, padedantys Duomenų valdytojui vykdant rinkodaros akcijas, taip pat teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjas.
Vykdydamas rinkodaros (reklamos) veiklą, Duomenų valdytojas naudojasi trečiųjų šalių, naudojančių slapukus Internetinėje parduotuvėje / Mobiliojoje programėlėje paslaugomis. Išsamus šių subjektų sąrašas yra pateiktas tolesniuose šios Politikos skyriuose.

 1. Ar Jūsų duomenys taip pat yra perduodami į trečiąsias šalis (už Europos ekonominės erdvės ribų)?

Kadangi Duomenų valdytojas savo veikloje naudoja veiklos palaikymui reikalingus įrankius, pvz., Google, Kliento Asmens duomenys gali būti perduoti į valstybes, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, visų pirma, į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) arba kitą valstybę, kurioje yra su Duomenų valdytoju bendradarbiaujančio subjekto Asmens duomenų tvarkymo priemonės.

Tinkamą pateiktų Asmens duomenų saugumą Duomenų valdytojas užtikrina naudodamas Europos Komisijos sprendimu patvirtintas standartines duomenų apsaugos nuostatas ir BDAR reikalavimus atitinkančias sutartis dėl duomenų tvarkymo perdavimo.
Tais atvejais, kai duomenys yra perduodami iš Europos į JAV, kai kurie ten esantys subjektai gali papildomai užtikrinti tinkamo lygio duomenų apsaugą taip vadinamoje „privatumo skydo“ duomenų apsaugos sistemoje (daugiau informacijos galite rasti šiuo adresu: https://www.privacyshield.gov/).
Klientas turi teisę susisiekęs su mumis gauti į trečiąją valstybę perduotų jo Asmens duomenų kopiją.

 1. Kokios yra Jūsų teisės?

Kiekvienas klientas turi teisę:

 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • perduoti Asmens duomenis, kurie buvo perduoti Duomenų valdytojui ir yra tvarkomi automatizuotai ir kurių tvarkymas vyksta sutikimo pagrindu arba pagal sutartį (pvz., kitam duomenų valdytojui);
 • susipažinti su Asmens duomenimis (taip pat, pavyzdžiui, gauti informaciją, kad Asmens duomenys yra tvarkomi);
 • prašyti ištaisyti duomenis ir apriboti duomenų tvarkymą (pvz., jeigu Asmens duomenys yra neteisingi) arba ištrinti Asmens duomenis (pvz., jeigu jie yra tvarkomi neteisėtai);
 • atšaukti bet kurį Duomenų valdytojui duotą sutikimą, bet kada pateikti nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi; sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą Duomenų valdytojo pagal įstatymus vykdytam duomenų tvarkymui;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, visų pirma, duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (jeigu nėra kitų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie yra viršesni už kliento interesus).
 1. Kiek laiko mes saugosime Jūsų duomenis?

Asmens duomenys gali būti saugomi tol, kol naudojamasi Internetine parduotuve (tačiau jie gali būti ištrinti praėjus trejiems metams nuo Kliento paskutinių veiksmų Internetinėje parduotuvėje). Rinkodaros veikloje naudojami duomenys saugomi tol, kol Klientas pareiškia nesutikimą, jeigu jie yra susiję su slapukų ar panašia technologija, priklausomai nuo techninių aspektų, priklausomai nuo šių failų ištrynimo interneto naršyklės / įrenginio nustatymuose laiko (nors failų ištrynimas ne visada yra tapatus šių failų surinktų Asmens duomenų ištrynimui, yra galimybė pareikšti nesutikimą).
Jeigu Asmens duomenų tvarkymui privalo būti gautas Kliento sutikimas, Asmens duomenys gali būti tvarkomi kol sutikimas bus atšauktas.
Bet kuriuo atveju:

Asmens duomenys taip pat bus saugomi kai pagal teisės aktus (pvz., apskaitos ar mokesčių teisės aktus) Duomenų valdytojas bus įpareigotas juos tvarkyti;
mes saugosime Asmens duomenis ilgiau tam atvejui, jei Klientas turėtų kokių nors reikalavimų Duomenų valdytojui, kad Duomenų valdytojas galėtų gintis nuo jų, arba pareikšti ieškinius arba gintis nuo trečiųjų šalių ieškinių, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.
Priklausomai nuo Asmens duomenų apimties ir jų tvarkymo tikslų, jų saugojimo terminas gali būti skirtingas.
Bet kuriuo atveju, bus pasirinktas ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas.

 1. Slapukų failas

a. Kieno duomenis renka slapukai?
Atsižvelgiant į tai, kad Duomenų valdytojo naudojama slapukų technologija (arba į slapukus panaši funkcija) renka informaciją apie kiekvieną Internetinės parduotuvės lankytoją, įskaitant Mobiliojoje programėlėje, Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios programėlės naudotojams yra taikomos toliau nurodytos Politikos nuostatos, nepriklausomai nuo to, ar jie išlieka jo klientai (teikia užsakymus, rezervuoja produktus) (toliau taip pat vadinamas Lankytoju).

b. Kokią technologiją mes naudojame?
Internetinėje parduotuvėje yra naudojama technologija, kuri renka ir gali pasiekti prie interneto prijungtame kompiuteryje ar kitame įrenginyje esančią informaciją (visų pirma, slapukai ar susiję sprendimai), siekiant užtikrinti maksimalų patogumą naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant statistiniais tikslais ir siekiant pritaikyti duomenų valdytojo partnerių ir reklamuotojų teikiamą reklaminį turinį Lankytojo interesams. Lankytojui lankantis Internetinėje parduotuvėje, įskaitant jam naudojantis Mobiliąją programėle, gali būti automatiškai renkami duomenys apie Lankytojo veiksmus internete.

Atsižvelgiant į tai, kad Duomenų valdytojas gali naudoti sprendimus, kurie pagal savo funkcijas yra panašūs į slapukus, tokioms technologijoms atitinkamai turi būti taikomos toliau išdėstytos Politikos nuostatos.

c. Kas yra slapukai?
Slapukas yra nedidelė tekstinės informacijos rinkmena, kurią išsiunčia serveris ir kuri išsaugoma Lankytojo įrenginyje (paprastai kompiuterio kietajame diske arba mobiliajame įrenginyje). Jis renka informaciją, kuri Internetinei parduotuvei gali būti reikalinga tam, kad ji prisitaikytų prie Lankytojo naudojimosi ja įpročių, galėtų rinkti statistinę informaciją apie naudojimąsi Internetine parduotuve, įskaitant Mobiliąją programėlę (pvz., kokiose interneto svetainėse buvo lankomasi, kokie turinio elementai buvo atsisiųsti) ir duomenis apie interneto paslaugų teikėjo domeno vardą arba valstybę, kurioje yra Lankytojas. Technologija, kuri renka duomenis ir turi prieigą prie Lankytojo identifikatoriaus, leidžia Mobiliajai programėlei veikti neprisijungus nuo interneto ir išsaugoti prisiregistravusio Lankytojo pasirinkimus. Mobilioji programėlė išsaugo Lankytojo identifikatorių kol Vartotojas prisijungia Mobiliojoje programėlėje, atsidaro kitos šalyje veikiančios Internetinės parduotuvės svetainę vietoje Mobiliosios programėlės arba pašalina (ištrina) Mobiliąją programėlę iš mobiliojo įrenginio.

d. Ar slapukai renka Jūsų asmens duomenis?
Lankytojui naudojantis Internetine parduotuve ar Mobiliąja programėle, slapukai yra naudojami jo naršyklei ar įrenginiui identifikuoti – jie gali rinkti visokią informaciją, kuri įprastai nėra asmens duomenys (neleidžia identifikuoti Lankytojo). Kai kuri informacija, priklausomai nuo jos turinio ir naudojimo, visgi gali būti susieta su konkrečiu asmeniu – tam tikra elgsena gali būti siejama su konkrečiu Lankytoju.

Slapukų surinktai informacijai, kuri gali būti susieta su konkrečiu asmeniu, yra taikomos Politikos nuostatos, susijusios su Asmens duomenimis, visų pirma, duomenų subjekto teisėmis. Informacija apie slapukų renkamą informaciją, be kita ko, taip pat yra pateikiama informaciniame pranešime, kuris yra rodomas gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje pirmą kartą lankantis Internetinėje parduotuvėje.

e. Kokiu teisiniu pagrindu mes naudojame slapukus?
Naudojant slapukus informacija gali būti renkama ir išsaugoma gavus Lankytojo sutikimą. Pagal nustatymus interneto naršyklės ar kita programinė įranga, įdiegta kompiuteryje ar kitame prie interneto prijungtame įrenginyje, leidžia pagal numatytąją parinktį įrašyti slapukus tokiuose įrenginiuose, taigi ir rinkti informaciją apie Lankytojus. Interneto naršyklės ar Privatumo politikos nustatymuose sutikimas, kad būtų naudojama slapukų technologija (įskaitant mūsų partnerių), gali būti bet kada pakeistas ar atšauktas, kas gali įtakoti Interneto svetainės veiklą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo sutikimo pagrindu iki sutikimo atšaukimo teisėtumui (išsami informacija apie tai, kaip atšaukti sutikimą, yra pateikta tolesniuose šios Politikos skyriuose). Taip surinktų duomenų tvarkymo pagrindas yra Duomenų valdytojo teisėtas interesas – tai yra, poreikis pateikti aukščiausios kokybės Duomenų valdytojo turinį arba jį pakoreguoti pagal Lankytojų poreikius, ir Duomenų valdytojo produktų ir paslaugų rinkodaros, įskaitant tiesioginę rinkodarą, tikslais, taip pat bendradarbiaujančių su mūsų įmone subjektų, taip vadinamos trečiosios šalies teisėtas interesas – rinkodaros veikla, kurie šiuo atveju neturi prieigos prie Jūsų duomenų. Kitu atveju, kai bendradarbiaujantys su mūsų įmone subjektai turi tiesioginę prieigą prie jūsų duomenų – kuo pagrindas yra Jūsų savanoriškas sutikimas.

f. Kokiu tikslu mes naudojame slapukus?
Slapukai yra naudojami pirmiausia tam, kad Lankytojui būtų lengviau naudotis Internetine parduotuve ir Mobiliąja programėle, pavyzdžiui, kartą „įsimenant“ informaciją, kad jos nereikėtų pateikti kiekvieną kartą, taip pat tam, kad būtų galima pakoreguoti turinį, įskaitant reklaminius pranešimus, pagal Lankytojo poreikius.

Naudodamasis slapukų technologija Internetinėje parduotuvėje, Duomenų valdytojas gali susipažinti su lankytojo pasirinkimais, pavyzdžiui, analizuojant kokiu dažnumu jis lankosi Internetinėje svetainėje, arba ar jis perka ir kokius produktus perka bullpower.lt Parduotuvėje. Veiksmų internete analizė padeda geriau suprasti Lankytojų įpročius ir lūkesčius ir prisitaikyti prie jų poreikių ir interesų. Šios technologijos dėka galima pateikti Lankytojams jų poreikiams ir interesams pritaikytą reklamą.
Naudodamas slapukus, Duomenų valdytojas taip pat naudoja technologiją, kuri leidžia išsiųsti reklaminį pranešimą Lankytojams, kurie per jų svetaines apsilankė Internetinėje parduotuvėje arba atsidarė Mobiliąją programėlę.

g. Ar galite nesutikti, kad būtų naudojama slapukų renkama informacija?
Lankytojas gali nesutikti su Duomenų valdytojo veiksmais pirmiau paminėtu tikslu. Jeigu Lankytojas sutinka, kad jam būtų teikiami, kuriami, priskiriami ir įgyvendinami jam skirti ir pagal jo poreikius pritaikyti reklaminiai pranešimai, pasiūlymai ar akcijos (išpardavimų) pasiūlymai, šį sutikimą jis gali bet kada atšaukti, tačiau tai neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo jo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.

h. Kokių rūšių slapukus mes naudojame ir ar jie yra žalingi?
Internetinėje parduotuvėje naudojami slapukai nėra žalingi Lankytojui arba jo naudojamam kompiuteriui ar galiniam įrenginiui, todėl mes rekomenduojame jų nenaudoti interneto naršyklėse. Internetinėje parduotuvėje yra naudojami dviejų rūšių slapukai: seanso slapukai, kurie saugomi lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje kol Jūs atsijungsite nuo savo paskyros interneto svetainėje arba išjungsite programinę įrangą (uždarysite interneto naršyklę), ir ilgalaikiai slapukai, kurie lankytoje įrenginyje išlieka slapukų bylos parametruose nurodytą laiką, arba kol jie rankiniu būdu ištrinami interneto naršyklėje.

i. Kiek laiko bus saugoma slapukų surinkta informacija?
Priklausomai pirmiausiai nuo slapukų renkamų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir teisinių pagrindų, jie gali būti saugomi konkretų Politikos 13 punkte nurodytą terminą.

Asmens duomenys, renkami apie Lankytojo, kuris nėra Vartotojas, slapukus, bus saugomi kol bus pareikštas nesutikimas. Duomenų valdytojas gali ištrinti Asmens duomenis, jeigu 3 metus jie nebus naudojami rinkodaros tikslais, išskyrus kai pagal teisės aktus Duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti Asmens duomenis ilgiau.
Dalis Asmens duomenų gali būti saugoma ilgiau tuo atveju, jeigu Lankytojas turėtų kokių nors pretenzijų Duomenų valdytojui, Duomenų valdytojas taip pat galėtų pareikšti ieškinius ar gintis nuo trečiųjų šalių jam pareikštų ieškinių, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.
Bet kuriuo atveju, bus pasirinktas ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas.

j. Internetinėje parduotuvėje naudojami slapukai.

Slapukų rūšis Aprašymas Aprašymas
PAGECACHE_ENV Reikalingas tam, kad Lankytojui būtų teisingai rodoma podėlyje įrašyta versija. 1 DIENA
frontend Vieną dieną išsaugo Lankytojo seanso Internetinėje parduotuvėje identifikatorių. 1 DIENA
snowmessage Šis slapukas reikalingas pranešimų rodymui Parduotuvėje. Slapukas įrašo datą, kada sistemoje buvo parodytas pranešimas vartotojui. Nustačius slapuką, vartotojo naršyklė prašo Parduotuvės pranešimų turinio ir jį parodo vartotojui. Slapukas ištrinamas atsidarius pranešimus. Kol uždaroma naršyklė
snow_cache_timestamp_[id-sklepu] Jo paskirtis yra patikrinti, ar turi būti atnaujinti duomenys Lankytojo naršyklėje. Šis slapukas išsaugo puslapio informacijos, išsaugotos Lankytojo žiūryklėje (pavyzdžiui, Pirkinių krepšelyje, nuorodas, susijusias su paskyros aptarnavimu) sugeneravimo datą. Kol uždaroma naršyklė
store Leidžia Jums naudotis tinkama Internetinės parduotuvės versija. Kol uždaroma naršyklė
cookies_accepted Šis slapukas sukuriamas susipažįstant su pranešimu, taip pat interneto svetainei naudojant slapukus. Jis yra reikalingas tam, kad pranešimas lankytojui būtų paslėptas nuo tų Lankytojų, kurie jau perskaitė pranešimą. 365 DIENOS
userCountry Jis saugo informaciją apie tai, kurioje valstybėje yra Lankytojas, gaunamą pagal IP adreso vietą. 365 DIENOS
geo_store_switch_popup[kod-kraju] [Valstybė-kodas] yra šalies kodas, kuris nustatomas pagal vartotojo IP adresą. Slapukas nustato, ar buvo parodytas iššokantis pranešimas, siūlantis atsidaryti tinkamą parduotuvės puslapį pagal vartotojo IP adresą. Jis yra susijęs su userCountry slapuku. 365 DIENOS
ygc Slapukas išsaugo Lankytoją identifikuojantį kodą rinkodaros tikslais. 365 DIENOS

k. Trečiųjų šalių slapukai
Duomenų valdytojo naudojamų slapukų tikslas pirmiausia yra gerinti Lankytojo aptarnavimą jam naudojantis Internetine parduotuve ar Mobiliąja programėle. Tačiau Duomenų valdytojas bendradarbiauja su kitomis bendrovėmis jų vykdomos rinkodaros (reklaminės) veiklos srityje, kurie gali tapti Kliento Duomenų valdytojais. Šio bendradarbiavimo tikslais naršyklė arba kita Lankytojo įrenginyje įdiegta programinė įranga taip pat renka slapukus iš tokią rinkodaros veiklą vykdančių subjektų. Šių subjektų siunčiamų slapukų tikslas yra užtikrinti, kad Lankytojui būtų pateikta tiktai jo individualius poreikius ir interesus atitinkanti reklama. Duomenų valdytojo nuomone, Lankytojui patraukliau matyti jam asmeniškai pritaikytą reklamą nei su jo poreikiais nesusijusią reklamą. Be šių slapukų tai būtų neįmanoma, nes su Duomenų valdytoju bendradarbiaujančios bendrovės teikia reklaminį turinį Lankytojams.

Duomenų valdytojas savo rinkodaros veikloje dirba su toliau nurodytomis bendrovėmis, kurios naudoja slapukus Internetinėje parduotuvėje:

Criteo (Daugiau informacijos, kaip atsisakyti reklamos pasiūlymų rasite apsilankius šiose interneto svetainėse: http://www.networkadvertising.org/choices/ arba http://www.youronlinechoices.com/);
Google AdWords
Google Analytics
DoubleClick
Awin
Convertiser
HotJar
Synerise
Tradedoubler
Facebook
Pingdom
RTB Houes
Opineo
Trustedshop
Heureka
Daugiau informacijos apie slapukus ir paminėtas bendroves, kurios juos naudoja, galima rasti jų privatumo politikose.

l. Kaip ištrinti / blokuoti slapukus?
Lankytojas gali pakeisti slapukų naudojimo naršyklėje ar Mobiliojoje programėlėje nuostatas, įskaitant išjungti arba ištrinti iš Internetinės parduotuvės (ir kitų interneto svetainių) siunčiamus slapukus. Norėdami tai padaryti, pakeiskite naršyklės ar Mobiliosios programėlės nustatymus. Pašalinimo būdas skiriasi priklausomai nuo naudojamos interneto naršyklės. Informaciją apie tai, kaip ištrinti slapukus, turėtų būti pateikta pasirinktos interneto naršyklės kortelėje „Pagalba“. Slapukų pašalinimas nėra tas pats, kas Duomenų valdytojo naudojant slapukus surinktų Asmens duomenų ištrynimas.

Pavyzdžiui, „Internet Explorer“ naršyklėje slapukų naudojimas gali būti keičiamas taip: Įrankiai -> Interneto parinktys -> Privatumas; „Mozilla Firefox“ naršyklėje – Įrankiai -> Parinktys -> Privatumas; o „Google Chrome“ naršyklėje – Nustatymai -> Rodyti papildomas nuostatas -> Privatumas -> Turinio nustatymai -> Slapukai. Kreipties keliai gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos naršyklės versijos.
Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymą mobiliajame telefone arba kitame mobiliajame įrenginyje galima rasti konkretaus telefono ar mobiliojo įrenginio vartotojo vadove ar žinyne.
Taip pat yra galimybė blokuoti trečiųjų šalių slapukus, tuo pat metu sutinkant gauti slapukus tiesiogiai iš Duomenų valdytojo (parinktis „išjungti trečiųjų šalių svetainių slapukus“).

m. Kokios bus slapukų pašalinimo ar blokavimo pasekmės?
Apribojus slapukų naudojimą konkrečiame įrenginyje, tinkamai naudotis Internetine parduotuve tampa neįmanoma arba labai sudėtinga, pavyzdžiui, tai gali būti susiję su tuo, kad negali būti palaikomas prisijungimo seansas.

 1. Kaip galite su mumis susisiekti?

Bet kada galima susisiekti su Duomenų valdytoju, siunčiant jam pranešimą paštu arba el. paštu šios Politikos pradžioje nurodytu Duomenų valdytojo adresu, arba telefonu, skambinant šios Politikos pradžioje nurodytu telefono numeriu, arba per „Facebook“ interneto puslapį.

Duomenų valdytojas renka korespondenciją statistiniais tikslais ir tam, kad galėtų geriausiai ir operatyviausiai atsakyti į gautus paklausimus, taip pat nagrinėti skundus ir remdamasis pranešimais priimti sprendimus dėl administracinių priemonių nurodytoje Paskyroje taikymo. Taip surinkti adresai ir duomenys nebus naudojami kitokiai komunikacijai nei paklausimo tikslais.
Jeigu su Duomenų valdytoju susisiekiama dėl konkrečių veiksmų atlikimo (pavyzdžiui, skundo pateikimo naudojantis forma), Duomenų valdytojas gali prašyti asmenį pakartotinai pateikti duomenis, įskaitant asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pan., siekdamas patvirtinti asmens tapatybę ir sudaryti galimybę susisiekti dėl klausimo sprendimo ir atlikti prašomą veiksmą. Pateikti tokius duomenis nėra privaloma, tačiau tai gali būti būtina siekiant atlikti asmens pageidaujamus veiksmus ar suteikti jo pageidaujamą informaciją.

 1. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į techninių žinių lygį, įgyvendinimo sąnaudas ir duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus ir įvairios tikimybės ir rimtumo pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tvarkomų Asmens duomenų saugumas pagal pavojų ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos prie jų, neteisėto jų gavimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius įstatymus bei jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo. Informacijos apie naudojamas technines ir organizacines apsaugos priemones atskleidimas gali sumažinti jų veiksmingumą, ir tai kelia pavojų tinkamai Asmens duomenų apsaugai.

Duomenų valdytojas taiko, pavyzdžiui, šias technines priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie elektroniniu būdu perduodamų Asmens duomenų ar jų pakeitimui:

Duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos.
Internetinės parduotuvės puslapiuose, kuriose yra pateikiami Asmens duomenys, yra įdiegtas SSL sertifikatas;
Naudojantis Internetine parduotuve asmens autorizavimo duomenys yra šifruojami;
Prieiga prie Paskyros suteikiam tiktai suvedus individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

 1. Nuorodos į kitas svetaines

Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Administratorius ragina susipažinti su kitų svetainių naudojimo sąlygomis ir privatumo politika. Ši Politika yra taikoma tiktai nurodytai Duomenų valdytojo veiklai.

 1. Ar ši politika gali būti pakeista ir kaip Jūs tai sužinosite?

Duomenų valdytojas gali ateityje keisti Politikos nuostatas – tai gali būti atliekama, be kita ko, dėl šių svarbių priežasčių:
pasikeitus imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, ypač reglamentuojančioms Asmens duomenų apsaugą, telekomunikacijų veiklą, elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir vartotojų teises, turinčioms įtakos Duomenų valdytojo teisėms ir prievolėms arba duomenų subjekto teisėms ir prievolėms;
funkcionalumo ar Elektroninių paslaugų tobulėjimo, grindžiamo interneto technologijų pažanga, įskaitant naujų technologinių arba techninių sprendimų, turinčių įtakos Politikos nuostatoms, naudojimą / įgyvendinimą
Kiekvieną kartą Duomenų valdytojas informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbia Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje. Atlikus kiekvieną pakeitimą bus skelbiama nauja Politikos redakcija su nauja data.

 1. Nuo kada yra taikoma ši Politikos versija?

Ši Politikos redakcijas galioja nuo 2018-05-24